Клинично наблюдение в България под ръководството на Доц. Д-р Румен Бостанджиев, д.м., сексолог-психотерапевт

През месеците Март и Април 2008 в сексологичния институт „Интеракт” проведохме клинично наблюдение за оценка на терапевтичната ефективност на Пермен при справяне с нарушената ерекция. В него бяха включени 50 мъже на възраст от 18 до 60 години, потърсили помощ в института по повод на проблеми с ерекцията.

Оценката на ефективността от проведеното лечение с Пермен, приеман 3 пъти дневно по една таблетка в течение на един месец бе осъществено чрез общопризнатия оценъчен инструмент – Международен индекс за оценка на еректилната функция.  Въпросникът се попълваше от всеки пациент при първоначалната клинична среща, две седмици след започване на лечението и на четвъртата седмица от лечението.

Като подходящи за включване в настоящото наблюдение бяха определени пациенти, при които не бяха установени водещи органични фактори за развитието на еректилната дисфункция. Всеки пациент, участващ в изследването  премина през специализирано сексологично изследване, при което бяха идентифицирани възможните причини и механизми за възникване на разстройството, свързани с общото здравословно състояние. Освен това по време на това интервю особено внимание бе отделяно върху качеството на междуличностните отношения в сексуалната двойка, характеристиките на семейната и трудовата среда, в която живее пациента, наличието на житейски събития и актуални психотравмиращи обстоятелства, които могат да се отразяват негативно върху интимния живот

резултати от клиничното изследване

За да сравним  количествено сексуалното функциониране преди лечението и по време на лечението ние използвахме международно утвърдената за подобни проучвания скала  “International Index of Erectile Functioning” /IIEF/ (Международен индекс за оценка на еректилната функция) – вариант, стандартизиран на български език. Този инструмент включва следните компоненти, групирани в няколко субскали:

Тотална оценка на ерекцията /Въпросник за сексуалното функциониране/

 • Способност за осъществяване на проникване
 • Възможност да се подържа ерекцията след проникването

Еректилна функция

 • Честота на ерекциите по време на сексуална активност
 • Качество на ерекцията по време на сексуална активност
 • Наличие на ерекция до приключване на сношението
 • Увереност в получаването и подържането на ерекцията

Удовлетвореност от сексуалната активност

 • Опити за осъществяване на сношение
 • Удовлетвореност от сношението
 • Удоволствено преживяване по време на сношението

Оргазмена функция

 • Честота на еякулациите по време на сексуална стимулация
 • Честота на преживяване на оргазъм по време на сексуална стимулация

  Сексуално желание

 • Честота на желанието за полова близост
 • Субективна преценка за нивото на сексуалното желание

  Цялостна удовлетвореност

 • Цялостна удовлетвореност от сексуалния живот
 • Удовлетвореност от качеството на отношенията със сексуалния партньор

Въпрос, свързан с цялостната оценка за ефективността на лечението

Отговорите на изследваните пациенти по всеки един от въпросите, включени в Международния индекс за оценка на еректилната функция са определени в стандартни шест степенни скали, в които 0 съответства на липса на съответната активност, 1 – отговаря на минимална активност а 5 съответства на максимална активност или удовлетвореност.

Резултатите от сравнението на данните за качеството на ерекцията преди терапията и съответно на втората и четвъртата седмица от терапията категорично показват наличието на значимо подобрение по всеки от изброените четири характеристики на ерекцията: ерекция по време на сексуална активност, степен на твърдост на члена, устойчивост на ерекцията, увереност в получаването на добра ерекция.  Данните са представени на таблица 1 и фигура 1:

Tаблица 1

Момент на оценката Ерекция по време на сексуална активност Твърдост на члена Устойчивост на ерекцията Увереност, свързана с ерекцията
Преди лечението 3,35 2,67 2,24 1,76
На втората седмица от лечението 3,78 3,16 3 2,82
На четвъртата седмица от лечението 3,92 3,4 3,26 3,28

Фигура 1

Специфично подобрение  на различните аспекти на ерекцията

Фигура 1

Клиничното наблюдение ясно установи, че лечението с Пермен значимо подобрява не само качеството на ерекцията, но и свързаната с нея цялостна удовлетвореност от сексуалното общуване. Приложението на препарата чувствително повишава както желанието да се инициира сексуална близост от страна на лекуваните пациенти, така и субективната им удовлетвореност от качеството на сношението и способността да преживяват сексуална наслада по време на интимната близост. Във всеки от тези три аспекта, оценявани посредством следващата субскали,  терапевтичната промяна на втората и четвъртата седмица от лечението са значима /таблица 2 и фигура 2/.

Таблица 2

Удовлетвореност от сексуалната активност

Момент на оценката Опити за сношение Удовлетвореност от сношението Удоволствие по време на интимната близост
Преди лечението 2,24 1,96 1,90
На втората седмица от лечението 3,02 2,74 2,9
На четвъртата седмица от лечението 3,48 3,3 3,3

фигура 2

Удовлетвореност от сексуалната активност

Фигура 2

Проучването ни установи, че позитивно повлияване от Пермен има и по отношения на кулминативната фаза на сексуалното общуване – преживяването на оргазъм и сексуална удовлетвореност. Както и можеше да се очаква, подобрената ерекция  се отразява положително и върху честотата и интензивността на оргазменото преживяване. Тенденцията за подобряване  е ясно изразена дори само след втората седмица от терапията.  Данните, отразяващи терапевтичната промяна в това отношение са представени на таблица 3 и фигура 3.

Таблица 3

Подобрение в кулминационната фаза
Момент на оценката еякулация оргазъм
Преди лечението 3,86 3,71
На втората седмица от лечението 4,12 4,08
На четвъртата седмица от лечението 4,46 4,22

Фигура 3

Подобрение в кулминационната фаза

Фигура 3

Резултатите  от това клинично наблюдение ясно показаха , че както след втората, така и след четвъртата седмица от лечението с Пермен значително се повишава и сексуалното желание у пациентите с функционални еректилни дисфункции, които изследвахме. Трудно е да се прецени дали тази промяна се дължи единствено на позитивния психологичен ефект на подобрената ерекция, или става дума и за специфично повлияване на регулаторните процеси в Лимбичната система, както и позитивно стимулиране на хормоналната регулация. Данните от сравнителното съпоставяне в това отношение преди лечението и в двете фази от терапевтичния процес – на втората и на четвъртата седмица, са представени на таблица 4 и фигура 4.

Таблица 4

Момент на изследването Честота на сексуалното желание Ниво на сексуалното желание
Преди лечението 3,04 3,06
На втората седмица от лечението 3,64 3,36
На четвъртата седмица от лечението 3,98 3,6

Фигура  4

Подобрение на сексуалното желание

Фигура 4

Системно-интегративния подход, който използвахме в лечението на пациентите с функционални еректилни дисфункции, цели не само преодоляване на нарушената ерекция, но и подобряване на междуличностната комуникация между сексуалните партньори и повишаване качеството на техните взаимоотношения. По време на първата терапевтична среща с нашите клиенти, както и при проследяване на резултатите от лечението , ние поставяхме специален акцент върху преодоляване на деструктивните  модели на поведение в двойката.Тази специфична психотерапевтична задача бе надеждно подкрепена от повишената сигурност в постигането и подържането на ерекцията, която изследваните пациенти придобиваха при използването на Пермен. Данните от сравнителния анализ в това отношение са представени на таблица 5 и фигура 5.

Таблица 5

Момент на оценката Удовлетвореност от сексуалния живот Удовлетвореност от взаимоотношенията с партньорката
Преди лечението 2,33 3,18
На втората седмица от лечението 2,62 3,28
На четвъртата седмица от лечението 3,76 3,58

Фигура 5

Терапевтична промяна в удовлетвореността от сексуалния живот и качеството на взаимоотношенията с партньорката

Фигура 5

Най-ясна информация за ефективността на двуседмичното и едномесечното лечение на функционалните еректилни дисфункции с Пермен  би могло да се добие от отговорите на последния въпрос, включен в Международния индекс за оценка на еректилната функция, а именно: “Считате ли, че проведеното лечение подобри вашата ерекция?”

Категоричността на позитивните потвърждения както на втората седмица и най-вече след приема на медикаментите в течение на един месец, убедително доказва изключителната ефективност от използването на терапевтичното средство в лечението на нашите пациенти. На втората седмица от терапията 74% от изследваните мъже са споделили, че чувстват подобрение на ерекцията си, като делът им в края на четвъртата седмица достига 84%. Данните са представени на фигура 6:

Фигура  6

Обща удовлетвореност от терапията

Фигура 6

Заключение

Клиничното наблюдение за ефективността  от прилагането на Пермен като терапевтично средство в лечението на 50 мъже с функционални еректилни дисфункции, проведено в Сексологичния институт “Интеракт” – София, ясно показа следното:

 1. Пермен е чудесно терапевтично средство в комплексното лечение на  функционалните еректилни дисфункции с доказан ефект върху повишаване качеството на ерекцията, увеличаване на появата и при сексуална стимулация и  подобряване на стабилността и по време на сношение.
 2. Терапията с Пермен повишава сексуалното желание при мъжете и увеличава тяхната готовност да инициират сексуални контакти.
 3. Пермен подобрява оргазмения отговор и повишава цялостната удовлетвореност от качеството на сношението и сексуалната активност

Доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м.
сексолог-психотерапевт
Директор на сексологичен институт „Интеракт” - София

обратно към увода